Wniosek 300+

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ - online od 1 lipca przez bankowość elektroniczną. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

System bankowości elektronicznej SBI został przystosowany do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start 300+. W serwisie pojawiła się specjalna zakładka, w której będzie dostępny formularz inicjujący wniosek. Na formularzu należy uzupełnić dane osoby składającej wniosek. Dane zostaną przekazane na serwer platformy Eximee, na którym należy wprowadzić pozostałe dane. Wypełniony wniosek zostanie przesłany online do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przekaże go do odpowiedniej gminy, która zajmie się jego rozpatrzeniem i wypłatą świadczeń.