Władze Banku

Organami Banku Spółdzielczego są :

  1. Zebranie Przedstawicieli, które jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego
  2. Rada Nadzorcza, która sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.
  3. Zarząd, który  kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje go na zewnątrz.
  4. Zebrania Grup członkowskich , które rozpatrują min. sprawy oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Banku będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.