Linia DK01

Linia DK01 - Kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych.

Przeznaczenie:

 1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady inwestycyjne, poniesione po dniu wystąpienia szkody, niezbędne na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, poprzez:
 • przywrócenie funkcji użytkowych:
  a) zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich,
  b) uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,
  c) elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
 • przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:
  a) kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne,
  b) stada podstawowego inwentarza żywego;
 • zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.

Kwota kredytu:

 1. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć 100% wysokości szkód w:
 • gospodarstwach rolnych – nie więcej niż 5 000 000 PLN;
 • działach specjalnych produkcji rolnej - nie więcej niż 8 000 000 PLN.

Okres kredytowania:

 • Kredyty inwestycyjne klęskowe mogą być udzielane na okres do 15 lat.
 • Dopłaty ARiMR do oprocentowania stosowane są przez okres 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód.
 • Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat.
 • Okres  karencji w spłacie kapitału  do 2 lat