Linia DK02

Linia DK02 - Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej

Przeznaczenie:

 1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.
 2. Na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:
 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • nawozów mineralnych;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;
 • pasz objętościowych.

Kwota kredytu:

Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć 100% wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich i wynosić odpowiednio w:

 1. gospodarstwach rolnych, w tym prowadzący chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach wodnych – nie więcej niż 5 000 000 PLN;
 2. działach specjalnych produkcji rolnej - nie więcej niż 8 000 000 PLN.

Okres kredytowania:

 • Kredyty obrotowe klęskowe  są udzielane na okres kończący się w dniu, w którym upływają 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód.
 • Dopłaty ARiMR do oprocentowania przysługują do 4 lat od daty wystąpienia szkód.
 • Karencja w spłacie kapitału  do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód.