Linia K02

Linia K02 - Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę .

Przeznaczenie:

 1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.
 2. Na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:
 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • nawozów mineralnych;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;
 • pasz objętościowych.

Kwota kredytu:

Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć 100% wysokości szkód  i wynosić odpowiednio w:

 1. gospodarstwach rolnych w tym prowadzący chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach wodnych – nie więcej niż 5 000 000 PLN;
 2. działach specjalnych produkcji rolnej -  nie więcej niż 8 000 000 PLN.

Okres kredytowania:

 • Kredyty obrotowe klęskowe  są udzielane na okres kończący się w dniu, w którym upływają 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód.
 • Dopłaty ARiMR do oprocentowania przysługują do 4 lat od daty wystąpienia szkód,
 • karencja w spłacie kapitału – do 4 lat od wystąpienia szkód,.