Linia ZC

Linia ZC - Kredyt na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych;

Przeznaczenie:

 1. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie niewymagalnych lub wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych, z wyłączeniem zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich, w tym na spłatę w Banku lub w innych bankach niewymagalnych lub wymagalnych zobowiązań wynikających z tytułu kredytu.

Kwota kredytu:

 1. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć kwoty  
  zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 000 000 PLN na gospodarstwo rolne lub dział specjalny  
  produkcji rolnej,
 2. Łączna kwota kredytów z linii kredytowej ZC udzielonych jednemu klientowi nie może przekroczyć kwoty  
  zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 000 000 PLN, .
 3. Kwotę 5 000 000 PLN pomniejsza się o kwotę udzielonej danemu klientowi nieoprocentowanej pożyczki dla
  producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych
  o charakterze publicznoprawnym.

Okres kredytowania:

 • Umowa kredytu może zostać zawarta do 30.04.2017 r. włącznie.
 • Kredyty może zostać udzielony maksymalnie na 10 lat,
 • Dopłaty ARiMR do oprocentowania przysługują do 8 lat od daty zawarcia umowy kredytu.
 • W okresie kredytowania Bank może:
  1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął;
  2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął.