Obsluga PFR

Komunikat

dla Beneficjentów Programu Tarcza Finansowa PFR

Uprzejmie przypominamy Klientom, którzy skorzystali/korzystają z subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju o obowiązku przedstawienia w Banku w terminie do 31 grudnia 2020 r. do weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia osób składających wniosek/podpisujących umowę subwencji do reprezentowania Beneficjenta.

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Beneficjentów Programu w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu TUTAJ (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).    

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz. W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.